افزودنی جهت حمام تثبيت كننده GARDOD0086/1M

اين ماده براساس نمكهای غيرآلی نيتروژن وهيدروكسی فرموله شده ست و جهت ساخت حمام تثبيت كننده در مرحله نهائی شستشو بكار می رود.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:بيرنگ

بو:تاحدي تند

دانسيته :l 1.470 ±0.015 gr/cm3 

ويسكوزيته: l  15±2 Sec

l 10.0±1.0:PH(10 g/l) (23±2

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود حداقل دماي  0˚C می باشد.

بسته بندي:

گالن25 كيلوگرمی

راهنماي استفاده:

براي كنترل PH  حمام تثبيت كننده استفاده می شود.

 

ايمني:

استفاده از ماسک  ودستكش ضروری است. اين ماده ايجادحساسيت تنفسی می نمايد.