ماده تثبيت كننده فسفات روي GARDOD0086/1

اين ماده براساس هالوژنها،فلزات سبک وحلالهای غيرآلی فرموله شده است از خصوصيات بارزآن افزايش مقاومت خوردگی سطوح فسفاته شده است.اين ماده عاری از كروميم ،براي شستشوی نهائی سطوح فسفاته شده بكار می رود وكاربرد آن به صورت اسپری و غوطه وری می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی: مايع

رنگ:بيرنگ

بو:قابل تشخيص

ويسكوزيته:l  15±2 Sec 

دانسيته :l 1.200 ±0.015 gr/cm3

l 2.0±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 (l 31.0±2.0:GS(60 g/l) (ml10

ميزان   PH:4.4-4.8

نقاط فعال: 2.9-4.5

 

 

 

                                                                                    

انبارداري: 

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.حداقل دماي نگهداری صفر درجه سانتيگراد می باشد.

بسته بندی:

گالن 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

از اين ماده به ازا هر 1000 ليتر حمام 3/1 ليتر اضافه گردد.مدت اعمال درسيستم اسپری يا غوطه وری 2 تا 60 ثانيه است .فشار اسپری  bar 8/0 تا 1 ودمای اعمال 40˚ C  می باشد.

 

ايمنی:

ا ستفاده ازماسک ودستكش ايمنی توصيه می گردد.اين ماده خورنده است وايجاد سوختگی می نمايد.