ماده زنگ برGARDACID EM

اين ماده براساس اسيدهای معدنی،سورفكتانتهاو مواد ضدفوم درآب فرموله شده است وبراي زنگ زدايی قسمتهايی از سطوح كه دچار زنگ زدائی شده اند قبل از چربيگيری دستی استفاده می شود.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:قهوه ای

بو:آروماتيكی

دانسيته:(˚ l 1.530 ±0.015 gr/cm3 (25 C

ويسكوزيته:l  15±2 Sec 

 l 1.8±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  و دمای حداقل -20˚ Cنگهداری می شود. 

بسته بندی:

گالن25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

اين ماده به نسبت يک به يک يا يک به سه درآب رقيق می شود وبدون  اعمال حرارت به مدت 2 تا 10 دقيقه در نواحی زنگ زده يا دارای خوردگی به روش شستشوی معمولي توسط برس يا اسفنج مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش ضروری است. اين ماده خورنده است وايجاد سوختگي مي نمايد.