ماده تسريع كننده فسفاته روي(پودر) GARDOH7000

اين ماده پودری شكل براساس مواداكسيدكننده وخنثی كننده غيرآلی فرموله شده است از خصوصيات بارزآن،تسريع در تشكيل لايه فسفاته وايجاد بلورهای ريزفسفاته برروی سطوح فولاد و فولاد گالوانيزه است.اين ماده جهت ساخت حمام فسفاته بكار می رود.

 

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:پودری

رنگ:سفيد متمايل به زرد

بو:نامحسوس

دانسيته (l 1.10 ±0.010 gr/cm3(Bulk

  l 7.2±0.5:PH(10 g/l) (23±2

نقطه تسريع كننده:  (l 6.20±0.25:(20 g/l) (ml 100

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.

 

بسته بندي:

كيسه پلی اتيلنی 25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

به ازا هر1000 ليتر حمام فسفاته دی كاتيونيك 200  گرم ودر حمام فسفاته تری كاتيونيک 100  گرم مصرف می شودبصورت محلول 10درصد به حمام اضافه

می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از دستكش وماسک توصيه می گردد.اين ماده اكسيد كننده وسمی است.