ماده مكمل فسفاته روي-ادتيوفلورايدGARDOF-LSG

اين مايع براساس فلورايد هيدروژن بصورت محلول آبي فرموله شده است و جهت ساخت حمام فسفاته بكار می رود.از خصوصيات بارزآن ،خروج كاتيونهای آلومينيوم از لايه داغ روی در حمام فسفاته است، استفاده از اين افزودنی براي سطوح گالوانيزه ضروری است.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:بيرنگ

بو:بي بو

 l  6.2 ±0.5:PH

دانسيته:l 1.230 ±0.015 gr/cm3

ويسكوزيته:l  15±2 Sec     

ميزان يون فلورايدl 190±30:PPM(2.5 g/l

 

                                                                                   

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.حداقل دمای نگهداری -10˚ C می باشد.                                                                                          

 

بسته بندی:

گالن 25 كيلوگرمی

راهنمای استفاده:

به ازا هر1000 ليتر حمام فسفاته 2.4 كيلوگرم مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش ايمنی توصيه مي شودسمي است ايجاد سوختگی نموده وتنفس بخارات آن خطرناک است.