ماده رسوب زد اGARDOCLEAN R 1700

اين ماده تميزكننده قليايی قوی می باشدكه به روش اسپری در يك مدار در حال گردش اعمال می گردد وبراي رسوب زدائی خطوط فسفاته بسيار مناسب می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكي:پودري

رنگ:سفيد متمايل به زرد

دانسيته(بالك) :l 1.400 ±0.015 gr/cm3

 l 2.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب و دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.حداقل دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد.

 

بسته بندي:

كيسه پلي اتيلني 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

دمای اعمال حداقل 70 ˚C زمان اعمال اسپری8-4 ساعت ،غلظت محلول ساخته شده 15-10 درصد می باشد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ايمنی ودستكش ضروری است. اين ماده خورنده است و ايجاد سوختگی شديد می نمايد.