ماده فسفاته تري كاتيونيك  غلظت روی بالا  GARDOBOND 24SE

اين ماده فسفاته تری كاتيونيک سيستم اسپری می باشد كه فقط برای احيا حمام فسفاته مورد مصرف قرار می گيرد و غلظت روی آن بالا می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكي: مايع                                                                          كاپينگ تست:5 mm

رنگ:سبز                                                                                       تست خمش:بدون ترك

دانسيته : l 1.470 ±0.015 gr/cm3                                                      وزن پوشش:2-3.5 gr/m2

 l 2.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 (l 36.5±0.5:GS(60 g/l) (ml10

 (l 7.5±0.5:FS(60 g/l) (ml10

ظاهر رويه pHp:خاكستري روشن تاتيره

بررسي كريستالي:3

تست سختي:300 Secپرسوز

تست چسبندگي:a ياb  

سالت اسپري:1000 hr

اكسيداسيون:0

تاول زدگي:0 

جداشدگي:5mm≥

                                                                          

انبارداري: 

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداري مي شود. دماي نگهداري -5˚ C  تا 35˚ C مي باشد

بسته بندي:

بشكه 250 كيلوگرمي

 

راهنماي استفاده:

براي تنظيم اسيد كل به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته 1.1 ليتر از اين ماده استفاده می گردد.

 

ايمنی:

استفاده ازدستكش وعينک ايمني توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد حساسيت پوستی وچشمی نمايد.