ماده اصلي فسفاته تري كاتيونيك  GARDOBOND 24SA/2

ماده اصلي جهت ساخت حمام فسفاته تری كاتيونيک به روش اسپری مناسب برای سطوح آهن و فولاد و گالوانيزه می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی: مايع شفاف                                                                     كاپينگ تست:5 mm

رنگ:سبز                                                                                          وزن پوشش2-3.5 gr/m2

دانسيته :l 1.350 ±0.015 gr/cm3

 l 2.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 (l 27.2±2.2:GS(60 g/l) (ml10

 (l 5.6±0.5:FS(60 g/l) (ml10

ظاهر رويه pHp:خاكستري روشن تاتيره

بررسي كريستالي:3

تست سختي:300 Secپرسوز

تست خمش:بدون ترك

تست چسبندگي:a ياb     

سالت اسپري:1000 hr

اكسيداسيون:0

تاول زدگي:0

جداشدگي: 5mm

         

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود. دمای نگهداری -5  تا 35 درجه ساتيگراد می باشد.

بسته بندی:

بشكه 250 كيلوگرمی

راهنماي استفاده:

به ازا هر1000 ليترحمام 2/44 ليتر( 60كيلوگرم ) از اين ماده بايد اضافه  شود.زمان اعمال3-5/1 دقيقه فشار اسپری  bar5/1-7/0 دمای حمام50-55  درجه سانتيگراد می باشد.

ايمنی:

استفاده ازدستكش ضداسيد،ماسک ونقاب توصيه می گردد.اين ماده ممكن است باعث ايجاد حساسيت پوستی وچشمی نمايد.