ماده مكمل فسفاته تری كاتيونيك (ادتيوفلورايد)GARDOBOND 24F

ماده افزودنی حاوی يون فلورايد جهت ساخت حمام فسفاته تری كاتيونيک سيستم اسپری بكاربرده می شود.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع شفاف

رنگ:بيرنگ

دانسيته:l    1.190 ±0.015 gr/cm3

 (˚l               2.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2

(l                210±30:F(2.5 g/l

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود. دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد.

بسته بندی:

گالن 25 كيلوگرمی

راهنمای استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته تری كاتيونيك 5 كيلوگرم از اين ماده اضافه مي شود.

 

ايمنی:

استفاده ازماسک ودستكش ايمنی توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد سوختگی نمايدوتنفس بخارات آن خطرناک است.