ماده فسفاته تری كاتيونيک (غلظت روی پايين)GARDOBOND 24SE/2

اين ماده فسفاته تری كاتيونيک سيستم اسپری می باشد كه فقط برای احيا حمام فسفاته مورد مصرف قرار می گيرد و غلظت روی آن پايين می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی: مايع كاپينگ تست: 5 mm≤

رنگ:سبز وزن پوشش: 2-3.5 gr/m2

دانسيته :l 1.400 ±0.015 gr/cm3

l 2.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2

(l 33.5±0.2:GS(60 g/l) (ml10

(l 7.5±0.5:FS(60 g/l) (ml10

ظاهر رويه pHp:خاكستري روشن تاتيره

بررسي كريستالي:3≥

تست سختي: ≥300 Secپرسوز

تست خمش:بدون ترك

تست چسبندگي:a ياb

سالت اسپري:1000 hr

اكسيداسيون:0

تاول زدگي:0

جداشدگي: 5 mm≤

انبارداري:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80% نگهداری می شود. دماي نگهداری -5˚ C تا 35˚ C می باشد

بسته بندی:

بشكه 250 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

براي تنظيم اسيدكل به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته1/1ليتر از اين ماده استفاده می گردد.

ايمنی:

استفاده ازدستكش وعينک ايمنی توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد حساسيت پوستی وچشمی نمايد.