ماده مكمل فسفاته تری كاتيونيك (ادتيوروي )GARDOBOND ADDITIVE H 7107

ماده افزودنی جهت محلولهای فسفاته تری كاتيونيک سيستم اسپری فاقد تسريع كننده كلرات به شكل غوطه وری يا اسپری كاربرددارد و غلظت روی را بالا می برد.

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:بيرنگ

دانسيته: l    1.450 ±0.015 gr/cm3

  l                2.3±0.5:PH(10 g/l) (23±2

شناسايي حضورروی  :حضورروی  

                                                                                   

انبارداري:

دور از نور مستقيم آفتاب در رطوبت RH80%  نگهداری مي شود.دماي نگهداريC -5˚ تا˚C35 می باشد.                                                                                          

 

بسته بندی:

بشكه 250 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته تری كاتيونيك 72/ 0 كيلوگرم از اين ماده مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسك ودستكش توصيه مي گردد.اين ماده سمي است.