ماده مكمل فسفاته تري كاتيونيك (ادتيوسديم نيتريت)GARDOBOND ADDITIVEH7101

افزودنی جهت محلولهاي فسفاته تری كاتيونيك سيستم اسپری فاقد تسريع كننده كلرات كه برای افزايش ميزان نيترات سديم استفاده می گردد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:بيرنگ

دانسيته:l    1.300 ±0.015 gr/cm3

  l                5.9±0.5:PH(10 gr/l) (23±2

    

                                                                                    

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری مي شود. دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد

 

بسته بندي:

گالن 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته تری كاتيونيك 9/12  ليتر (17 كيلوگرم) از اين ماده اضافه می گردد.

 

ايمني:

استفاده از ماسک ودستكش توصيه می گردد.اين ماده سمی است.