ماده اصلی فسفات رويGARDO1101

اين مايع براساس فلزات سنگين مانندروی ونيكل،همراه با حلالهاي معدنی وغيرآلی،سديم نيتريت واورتوفسفاتها فرموله شده است كه به روش اسپری برروی سطوح فولاد گالوانيزه اعمال می شودو به جهت آماده سازي سطوح قبل از رنگ به منظور افزايش مقاومت دربرابرخوردگی، ميزان چسبندگی وديگرخصوصيات مورد انتظار از رنگ بكاربرده می شود.

                    

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع روشن                                                                     تست چسبندگی:a-b

رنگ:سبز                                                                                       تست سختی:CED PH 300

بو:بی بو                                                                                                          AED PH ≥180

  (l                2.0±0.5: PH (10 g/l                                                  تست خمش:بدون ترك

دانسيته: l    1.605 ±0.015 gr/cm3

ويسكوزيته:                                                                                                                      

سالت اسپری: 250 hr-1000 hr                                              ظاهرپوششPHP: EG يكنواخت-خاكستری

اكسيداسيون:0                                                                  بررسي كريستالي:EG:2 3

تاول زدگی:0

جداشدگی: 2mm     

تست رطوبت:

پوششl           G2 or E2 AED+PHP:  grading

غوطه وری درآب (نفوذدرآب):دما(days21(40˚c:تاول زدگی:0

چسبندگی:a or b

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.حداقل دمای نگهداری -20˚ C می باشد

بسته بندی:

بشكه 300 كيلوگرمی

راهنماي استفاده:

به ازا هر 1000ليتر حمام فسفاته 12/9 ليتر (4/21 كيلوگرم) مصرف می گردد.زمان اسپری 1-2  دقيقه فشار اسپری 0.7-1.5 bar ، دمای محيط تا حداكثر 60˚C می باشد.

ايمنی:

استفاده ازماسک ودستكش ايمنی توصيه می گردد.ايجاد حساسيت پوستی وچشمی ممكن است