افزودني جهت حمام تثبيت كننده GARDO D 0086/1

اين ماده براساس نمكهای غيرآلی نيتروژن وهيدروكسی فرموله شده ست و جهت ساخت حمام تثبيت كننده در مرحله نهائی شستشو بكار می رود.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:بيرنگ

بو:سوزش آور- سبك

دانسيته : l               0.99 ±  0.02 gr/cm3  

 

ويسكوزيته:   15 ±2sec

l                10.6±0.3:PH(10 g/l) (23±2

 

 

انبارداري:  

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  در حداقل دماي  0˚Cنگهداری می شود

 

بسته بندي:

گالن25 كيلوگرمي

 

راهنماي استفاده:

براي كنترل PH  حمام تثبيت كننده استفاده می شود.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک  ودستكش در هنگام  استفاده ضروری است. اين ماده ايجادحساسيت تنفسی مي نمايد.