مايع ضدكف چربيگيرGARDOBOND ADDITIVE H 7358

اين مايع يک ضدكف بدون سيليكون می باشد كه بعنوان یک افزودنی برای سيستم چربيگيری قليائی واسپری استفاد  می گردد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:كرم

دانسيته:( l    0.870 ±0.020  (25 ˚c

l                6.8±0.5:PH(10 g/l) (23±2

     

 

 

 انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.حداقل دمای نگهداری -5˚ C تا+35˚ C می باشد. 

بسته بندي:

گالن 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

از اين ماده به ميزان0/1-1 گرم درليتر به حمام چربيگيری يا به آب آبكشی بعد از چربيگيری استفاده می شود.دماي مناسب براي اثربخشی بيشتر اين ماده حداقل 30˚ C می باشد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش ضروری است. اين ماده حساسيت زا می باشد.