پودر چربيگيرGARDO 91201

اين تميزكننده براساس كمپلكسهای فسفاته ،سيليكاتهای سديم و سورفكتانتهای غيريونی ومواد ضد فوم فرموله شده است ودر صنايع خودروسازی كاربرد وسيعی دارد.اين ماده بصورت اسپری وغوطه وری اعمال شده واز خصوصيات بارز آن عاری كردن سطوح فوق از روغن ،گريس،خرده های فلزی وگردغبار از عمل فسفاته می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی: پودری

رنگ:سفيد تا زرد كمرنگ

بو:نامحسوس

دانسيته(l           1.10±0.10 gr/cm3(BULK

l                10.6±0.3:PH(10 g/l) (23±2

(l                10.6±0.3:GA(10 g/l) (ml10

 (l                10.6±0.3:FA(10 g/l) (ml10

قدرت چربيگيری:100%

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب  وهواي خشک  ودررطوبت RH<80%   نگهداری می شود.

 

بسته بندی:

كيسه  پلي اتيلني 25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

محلولg/l 8 تا 10 دردماي 55 تا 65 درجه به مدت 2 تا 4 دقيقه با فشار 1-3 bar ،بصورت اسپری ويا با غلظت 12-15gr/l دردمای 55-65 ˚C به مدت 4-10 دقيقه  بصورت غوطه وری مصرف می گردد.

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش ضروری است. اين ماده خورنده است و ايجاد سوختگی وحساسيت در دستگاه تنفسی می نمايد.