مايع چربيگيردستيGARDO 10281

اين تميزكننده برپايه آب برای چربيگيری سطوح فولادی در صنايع مختلف بخصوص صنايع خودروسازی فرموله گشته وكاربرد اين مايع بصورت دستی است.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:زرد

بو:نامحسوس

دانسيته:( l    1.030 ±0.015  (25 ˚c

ويسكوزيته:( l    13 ±2sec  (25 ˚c

l               7.9±0.5:PH(10 g/l) (23±2

هدايت  (˚l      0.1±0.30ms/cm:(10 g/l-20 

(l                3.4±0.5:GA(100 g/l) (ml1.10

 

 

 

قدرت چربيگيري:100%

 

 انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  ودمای -7˚ C تا40˚ C نگهداری مي شود.                                                                                       

 

بسته بندی:

بشكه 200 ليتری

 

راهنمای استفاده:

محلول 85 g/l تا 280 g/l اين ماده بدون اعمال دما بصورت دستی مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ،دستكش ونقاب محافظ ضروری است. اين ماده ايجادحساسيت پوستی وچشمی  می نمايد.