چربيگير مايع (ثانويه)GARDO 10217/1

اين تميزكننده براساس فلزات قليايی وفسفاتهای كندانس شده فرموله شده است درصنايع خودروسازی كاربرددارد اين ماده به صورت اسپری وغوطه وری اعمال شده از خصوصيات بارزآن عاری كردن سطح فوق از روغن ،گريس وخرده های فلزی وگرد وغباردرعمل فسفاته می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكي:مايع

ويسكوزيته:11 Sec

دانسيته l               1.25 ±  0.5 gr/cm3            

 

l                12.0±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  ودمای -5˚ C تا35˚ C نگهداری می شود.

 

بسته بندی:

بشكه هاي 220 ليتری(250 كيلوگرم)

 

راهنماي استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام ،درسيستم اسپری20-10 كيلوگرم ودرسيستم غوطه وری 150-50 كيلوگرم اضافه می شودزمان اعمال درسيستم اسپری8-2 دقيقه ودرسيستم غوطه وری 20-5 دقيقه ، فشار اسپریbar 3-1 ودماي حمام در سيستم اسپری      C˚70- 55 ودرسيستم غوطه وری  55-90 ˚Cمی باشد.

 

ايمني:

استفاده از ماسک ودستكش ضروری است. اين ماده ايجاد حساسيت پوستی وتنفسی می نمايد