مايع چربيگيردستیGARDO H 3637

اين مايع يك افزودنی است كه بر اساس مخلوطي از سورفكتانتهای غيريونی ومواد ضدفوم فرموله شده وبراي ساخت حمام چربيگيری ثانويه بكار می رود.

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:زرد

بو:نامحسوس

دانسیته: ( l    1.7 ±0.05 gr/cm3  (25 ˚c

ويسكوزيته:   (˚ 20  )21 sec

 (l                 5.2±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 

 

 انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت  RH<80%  و دماي -5˚ C تا35˚ C نگهداری می شود.                                                                                         

 

بسته بندی:

گالن 25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام چربيگير مايع (GARDO 10217/1) در سيستم اسپری   0/5-1 Kgودرسيستم غوطه وری2/5-7/5  Kg مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش در هنگام  استفاده ضروری است. اين ماده ايجادحساسيت پوستی مي نمايد.