افزودني جهت چربيگير ثانويه GARDO 0952

اين ماده پودری بعنوان يك افزودنی است وشامل اورتو فسفاتهای فلزات سبک وسديم پلي فسفاتهای فلزات سبک و سديم پلی فسفات است ونقش فعال كننده رادر حمام چربيگير ثانويه بعهده دارد.

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكي:پودر

رنگ:سفيد

دانسيته:(l          1.0±0.1gr/cm3 (BULK

  l                10.6±0.3:PH(10 g/l) (23±2                                  

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  ودماي -5˚ C تا35˚ C نگهداری مي شود.   

 

بسته بندی:

كيسه  پلي اتيلني 25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام چربيگير مايع (GARDO 10217/1) در سيستم اسپری 0/12-0/24 Kg ودر سيستم   غوطه وری  0/6-1/8 Kg مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش ضروری است. اين ماده ايجاد حساسيت پوستی وچشمی می نمايد.