آستر اپوكسيCC-40000807

اين رنگ بر پايه رزين های اپوكسی برروی ورق های Coil از جنس آلومينيوم و ياگالوانيزه اعمال می شود وبعنوان رنگ Anti-Corrosion و بصورت Chromate-Free مي باشد.

مشخصات فنی:

فام:سفيد                                                                                    ضربه:2 Ib/41 in

براقيت:N/A                                                                          خمش:T

ويسكوزيته:l 55 ±5 Sec                                                          چسبندگي: GT0     

دانسيته:1.2 gr/cm2                                                            سختي:N/A

درصد جامد:%2±52                                                              كاپينگ:بيشتراز 6mm

دانه بندي: :   MEK test :50(double-rubs)                                                Max 15 Micron                                                

پوشش دهي: 72 m2/lit 

ضخامت فيلم خشك:5-10µm

ضخامت فيلم تر:mµ14                                                                  

سالت اسپري:500 hr                    

نقطه اشتعال:25 ˚C                                                             

تينر:Solvesso                                                                                 

دما وزمان پخت: sec 30- 300 ˚c- sec30 350˚c

 

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتداسطح را چربيگيری كرده وبعد ورق را كروماته می كنندوبراي اعمال لايه آستری سطح آماده می شود.

راهنمای استفاده:

اعمال لايه آستر بصورت غلطكی

ايمنی:

به برگه اطلاعات ايمنی مراجعه شود