آستر اپوكسيCC-40000806

اين رنگ بر پايه رزين های اپوكسی به دوصورت بدون پيگمنت كروم و كروم دار برروي ورقهاي coil  از جنس آلومينيوم ويا گالوانيزه اعمال می شود.اين آستری عامل چسبندگی رويه به سطح و مقاوم به خوردگی مي باشد.

مشخصات فنی:

فام:زرد                                                                                ضربه: 2lb/42 in

براقيت: N/A                                                              خمش:T

ويسكوزيته:l 50 ±10 Sec                                              چسبندگي: GT0      

دانسيته:1.1 gr/cm2                                                   سختي: N/A

درصد جامد:%2±46                                                         

دانه بندي:<15µ                                                        كاپينگ: بيشتراز 6mm          

پوشش دهي:MEK Test                                             56-72 m/lit2  :بيشتراز 50(double-rubs)

ضخامت فيلم خشك:5-10µ

ضخامت فيلم تر:µ 18                                                                   

سالت اسپري:500 hr

نقطه اشتعال: 25˚ C                                                             

تينر:Solvesso                                                                                 

دما وزمان پخت:˚30Sec 300˚C- 30sec350c

 

بسته بندي:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی         مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتداسطح را چربيگيری كرده وبعد ورق را كروماته مي كنندوبراي اعمال لايه آستری سطح آماده می شود.

راهنمای استفاده:

اعمال لايه آستر بصورت غلطكی

ايمنی:

به برگه اطلاعات ايمنی مراجعه شود.