بتونه درزگير8204-AU

اين بتونه جهت فواصل داخل بدنه كه قابليت سيلركاري وجودندارد اعمال گشته سپس برروي آن سيلردرزگيربا كد8604 اعمال مي شود.

 

مشخصات فني:

فام:سفيد استخواني                                                درصدتبخير: 0.27±0.2%            

دانسيته l          0.2±1.69 gr/cm3                                     سازگاري با سيلر درزگير: OK                    

درصدجامد:99.0±2%                                           چسبندگي به پليت :عالي

دماوزمان پخت:145˚30min)-C)                         عملكردكاري از نظر چسبندگي به دست: عالي          سختي بعدازپخت:85-90 ShoreA

                              

                                                                                                        

انبارداري:

 در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما :20-30 ˚C

رطوبت:70-50 %

 

بسته بندی:

حلب 25 Kg

 

آماده سازی سطح:

چربيگيري- فسفاته-الكتروفروز

 

راهنمای استفاده:

اعمال بادست

 

ايمنی:

از نگهداری در كنارشعله وحلال ،منابع اشتعال زا عوامل اكسيد كننده ،قليایی واسيدی قوی  جدا" خودداری نماييد.