عايق زيربدنه هواخشک 8044-AU


اين عايق محتوي حلال بر پايه PVC ساخته شده ودرمجاورت هوا خشک يادر كوره دماي 80˚C زمان 20 دقيقه پخت می شود.

 

مشخصات فنی:

فام:مشكي                                                          مقاومت  به ضربه مستقيم وغيرمستقيم: بدون شكست 2Ib/48 in

ويسكوزيته:25000-45000 CP                               انعطاف پذيري:4 mm بدون ترك           

دانسيته: l          1.0±0.1 gr/cm3                                     چسبندگي به سطح: OK             

درصدجامد:1% ±40                                                        

دانه بندي:50 µ                                                           

سالت اسپري 500 hr : بدون خوردگي        

دماوزمان پخت:80˚20min) -C)                                                                                              

ضخامت فيلم خشك:µ .03                                          

قابليت پوشش دهي:OK                                                    

 

انبارداري:

 در جای خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما :20-30 ˚C

رطوبت:70-50 %

 

بسته بندی:

مقاديركم:حلب 4 كيلوگرمی             مقاديرزياد: بشكه 250 كيلوگرمی

 

آماده سازي سطح:

چربيگيری،اپوكسی ،الكتروفروز ويا آستر

راهنمای استفاده:

پمپ Airless تحت فشار 3-4 bar

ايمنی:

از نگهداری در كنارشعله وحلال ،منابع اشتعال زا عوامل اكسيد كننده ،قليایی واسيدی قوی  جدا" خودداری نماييد