آستر اپوكسي پلي آميد ( با درجه خورندگي بالا)4210- AC

آستراپوكسی دوجزئي به گونه ای فرموله شده كه دركنارمقاومت نسبت به موادشيميايی با قدرت انعطاف پذيری زياد،كمترين ضايعات از قبيل پوسته شدن وپريدگی راداردودارای چسبندگی خوبی نسبت به رنگ رويه پلی اورتان است.اين استاندارد مطابق با استاندارد FokkerTH33.0140 وBoeing BMS 10-11 است.

 

مشخصات فنی:

فام: سبز-زرد                                                                     ضربه: 2Ib/30 In

براقيت:

براق

نيمه مات

مات

 

 

 

 

 

 

                                                                                       خمش:  4 mmØ

ويسكوزيته: (DINCUP4 l 35 ±5 Sec(23˚C                                         چسبندگي:GT0-GT1                                                                

دانسيته:l          0.1±1.34 gr/cm3                                                   كاپينگ :3.5 mm

درصد جامد: %5±62                                                         خراش: 1500 gr

دانه بندي:30µ                                                  مقاومت دربرابرآب: 336hr دماي محيط

پوشش دهي:30 µ                                                             مقاومت دربرابررطوبت:500 hr

سالت اسپري:1000 hr                                                           مقاومت دربرابرضديخ:30 Min ريزش قطرات اتانول

 نقطه اشتعال: N/A                                                               مقاومت دربرابرسوخت هوايي: 1000 hrدماي محيط

تينر: AC-10110                                                             مقاومت در برابرچرخه دمايي:15 Cycle

دما وزمان پخت:force dry 50c -24hr                                                               زمان خشك شدن سطحي:1-2 hr                                                                                                                         

زمان خشك شدن عمقي:   2-4 hr                                       دماي محيط   2 hr

زمان خشك شدن كامل:  8 hr                                          مقاومت دربرابردما بالا:150˚ C-100 hr

ضخامت فیلم خشک:20µ+15-                             مقاومت در برابر Lubricating Oil:1000 hr-70˚C

اعمال پوشش بعدي: 1ساعت پوشش دوم آستر                   مقاومت دربرابر فسفات استر:TH330105 -41 days-70 ˚C

                          24 تا 48 ساعت براي رويه                                      دماي محيط    BMS-1072-30 days

                                                                                                                                                                                 

انبارداري:

رنگ وهاردنردر ظرف توليدي بدون باز شدن درب  يك سال در دماي (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.


 

بسته بندی:                                                                                                                 

 سری رنگ AC-4010در گالن 4 يا 20 كيلويی

 سری هاردنرAC-40131000 قوطی 1 يا 4 كيلويی

آماده سازي سطح:

سطح عاری از چربی وآلودگی است كه برروی ورق آلومينيوم (آلوداين)  اعمال می گردد.

 

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينرAC-10041 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری می شود.

 

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمنی را مطالعه فرماييد