آستر اپوكسي اصلاح شده  پلي آميد4110- AC

آستراپوكسی دوجزئی اصلاح شده گوهرفام مطابق با استانداردFokker Material Standard TH 33.0140  توليدشده كه مقاوم به اسكايدرول وسيالات هيدروليک هواپيما،با خواص فيزيكی وانعطاف پذيری بسيارعالی می تواندChromate ويا Chromat Free ارائه گردد.اين آسترجهت بدنه هواپيما،سازه های فلزی وتجهيزات پشتيبانی وزمينی باخواص ضدخوردگی وحفاظتی بسيارعالی پيشنهاد می شود وچسبندگی يسيارعالی نسبت به رويه پلی اورتان دارد.

 

مشخصات فنی:

فام:طوسي-كرم-سبز-زرد                                                                ضربه: 30-50 Ib/30 in

براقيت:

براق

نيمه مات

مات

20˚:90˚

20˚:20˚-40˚

20˚:0˚-5˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:0˚-20˚

                                                                            خمش: 4mmØ

ويسكوزيته:(DINCUP4 l 35 ±5 Sec(23˚C                        چسبندگي:GT0-GT1                                                                 

دانسيته:l          0.1±1.34 gr/cm3                                كاپينگ :3.5 mm

درصد جامد:62±5%                                                          خراش:1500 gr

دانه بندي:30 Micron                                           مقاومت دربرابرآب:336 hr70-˚C

پوشش دهي: 30 Micron                                                   مقاومت دربرابررطوبت:720 hr

سالت اسپري:  3000hr                                                     مقاومت دربرابرضديخ:30 Min ريزش قطرات ضديخ

نقطه اشتعال: N/A                                                          مقاومت دربرابرسوخت هوايي:1000 hr

تينر: AU-10110                                                           مقاومت دربرابر دمابالا:150˚C-100 hr           

دما وزمان پخت:جهت قطعات Force-Dry (80˚C-20 Min)       مقاومت دربرابرچرخه دمايي:  

زمان خشك شدن سطحي:   24hr-50˚C C-RH100%                                             1-2 hr

زمان خشك شدن عمقي: 6-2                                                                    20hr(-23˚C)                    

زمان خشك شدن كامل: Cure14 days كامل                                     دماي محيط-4 hr

مقاومت دربرابر اسيد:72 hrقطرات 1.25 H2So4                      مقاومت دربرابرSkydrol:70˚C-1000 hr                                     

ضخامت فيلم خشك:18-25 Micron                                  مقاومت دربرابرSynthetic Lubricant Oil :70˚C-1000 hr

                                                                               مقاومت دربرابر اسيد:72 hr(H2So4 ƒ=1.25)قطرات

                                                                                مقاومت دربرابرباز: 72 hrقطراتKOH 10%                               

اعمال پوشش بعدی:جهت آستر ظرف 1hr-رنگ رويه حداكثر 48 ساعت پاشش نماييد.      

در مناطق گرمتر تا 24 ساعت وحتی كمتر. 


انبارداری:

رنگ وهاردنردر ظرف توليدي بدون باز شدن درب  يك سال در دماي (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.


بسته بندی:                                                                                                                                                        

 سری رنگ AC-4010در گالن 4 يا 20 كيلويی

 سری هاردنرAC-40131000 قوطي 1 يا 4 كيلويی(شرايط با دماي بالا)

سری هاردنرAC-40132000 (شرايط محيطی معمولی)

آماده سازی سطح:

سطح عاری از چربی وآلودگی است كه برروی ورق آلومينيوم (آلوداين)  اعمال می گردد.

 

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينرAC-10041 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری می شود.

 

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمنی را مطالعه فرماييد.