رنگ رويه پلی اورتان دوجزئی  AC-UVR-2081

رنگ رويه گوهرفام دريك سيستم سه پوششه به همراه واش پرايمر وآستر دوجزئی مطابق استانداردBMS-10-72 داراي مجوزرسمي تاييد توليد از سازمان هواپيمايی كشوری است مقاومت دربرابر تنشهای دمایی سيالات صنايع هوايی شرايط سخت جوي واشعه UV از خصوصيات بارز AC-2081 می باشد.

مشخصات فنی:

فام:در فامهاي متنوع قابل ارائه است.                                    ضربه:2Ib/30 in

براقيت:                                                                         خمش::4 mm:OKØ       

براق

نيمه مات

مات

20˚:90˚

20˚:20˚-40˚

20˚:0˚-5˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:0˚-20˚

                                                                                خراش:1500 gr

ويسكوزيته:60±10 Sec                                                چسبندگي: GT0-GT1

دانسيته: l          0.1±1.1 gr/cm3                                          كاپينگ:3.5 mm

درصد جامد:%5±62                                                  مقاومت دربرابرUV:300 hr

دانه بندي:Max:10 Micron                                           مقاومت دربرابرآب: BMS-1072-24 hr

پوشش دهي:Max:30 Micron                                   مقاومت دربرابرفسفات استر: 720 hrغوطه وري

سالت اسپري: 1500hr                                             مقاومت دربرابرشوك دمائي: 24 Cycle

نقطه اشتعال:N/A                                                  مقاومت دربرابرJet Engine Oil: 14 daysغوطه وري

تينر: AC-10121                                                      Xeno Test:500 hr فرسودگي مصنوعي

هاردنر:AC-20130000                                                                           

دما وزمان پخت:Force Dry: 50 C 24hr                                                                                  

زمان خشك شدن سطحي: 1-2 hr                                                                 زمان خشك شدن عمقي:2-6 hr                                                                                                                                                      زمان خشك شدن كامل: 14 days

ضخامت فيلم خشك:25-40 Micron

اعمال پوشش بعدی:پوشش دوم ظرف 2 ساعت

زمان ژل شدن:8-10 hr                                                      

انبارداری:

 رنگ وهاردنردرظرف اصلي بادرب بسته  يك سال در دمای (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

 سري رنگ AC-2081در گالن 4 يا 20 كيلويي

  سري هاردنرAC-20130000 قوطي 1 يا 4 كيلويي

آماده سازی سطح:

ابتداسطح را چربيگيری نموده از آلوداين ويا واش پرايمر (ضخامت (Max: 10 Micronبزنيد ظرف يك ساعت آسترAC-4110 (مقاوم به اسكايدرول) گوهرفام را با ضخامت 25-18 ميكرون پاشش نماييد درمدت  hr2±15 Minرويه AC-2281 اعمال نماييد.

 

راهنماي استفاده:

اين رنگ با تينرAC-10121 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری می شود.

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمني را مطالعه فرماييد.