آستراپوكسی آمين كوره ای4000 AU

اين آستر با پايه رزينهای اپوكسی و بصورت كوره ای فرموله گشته و براي مصارف صنعتی بخصوص خودروسازی بعنوان آستر اول با خواص ضدخوردگی وچسبندگی فوق العاده برروی انواع سطوح فلزی طراحی گرديده است.

 

مشخصات فنی:

فام: طوسي يا دودی                                                                   ضربه:2 Ib/30 in               

براقيت:60˚:(50˚-60˚)                                                               
                                                                                        خمش: OK:10mmØ 

                                                                                                                                                    

ويسكوزيته:DINCUP4)-70±10 Sec)                                                چسبندگي:GT0                                                                                    

دانسيته:l          1.2-1.3gr/cm3                                                            سختي:Konig:Min:75 Sec   

درصد جامد:3%±62.0 م                                                                          Persoze:Min:180 Sec

دانه بندي:Max:15 Micron                                                            كاپينگ:Min:4.0 mm   

پوشش دهي:25-30 chipping:500gr≤4                                                         micron      

سالت اسپری: 240 hr                                                                 فروبري درآب: 120 hr   

تينر:AU-10041                                                                      مقاومت در رطوبت: 120 hr    

دما وزمان پخت:140-130˚l   (20-30 Min)-C                                                                                                

زمان Flash Off:5-10 Min

ضخامت فيلم خشک:40-50 Micron                               اعمال پوشش بعدي: N/A

           

                                                                                           

انبارداري:

درجاي خشک ودور ازنورمستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                                      

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

برروی كليه سطوح فلزي عاري از چربي وگردوغبار پاشش مي شود.

راهنماي استفاده:

اين رنگ با تينر10041 به ويسكوزيته پاشش حدود 25-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری مي شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيزكنيد. درهنگام اسپری ازدستكش،ماسک وعينک استفاده نماييد.