رويه كوره اي پلي استر3001 AU

اين رنگ با پايه رزين های پلی استرفرموله شده ،خواص بارزاين رنگ چسبندگی بسيار خوب و مقاومتهای شيميايی و مكانيكی بالای آن می باشد.ضمنا بسيار انعطاف پذير و براق مي باشد.

مشخصات فنی:

فام:در فامهاي متنوع قابل ارائه است                                             ضربه:N/A

براقيت:85≤ ˚20                                                                خمشOK:: 10mmØ                                                                     

ويسكوزيته: : DIN-CUP4 70±10%                                       چسبندگي:GT0                                                                              

دانسيته: l          1.0±10% gr/cm3                                                             سختي: Konig:Min 80 Sec                 

درصد جامد:10%±56.0 م                                                                    Persoze:Min:180 Sec 

دانه بندي: Max:10Micron                                                         كاپينگ:Min:3.0 mm          

پوشش دهي: 20-35  chipping:500gr≤3                                                         micron   

سالت اسپري:500 hr                                                              مقاومت دربرابررطوبت:240 hr           

تينر:AU-10116                                                                   مقاومت دربرابرآب:240 hr

دما وزمان پخت:145±5˚l   20-30 min/C                                   

زمان Flash Off:5-10 Min

ضخامت فيلم خشک:35-45 Micron

اعمال پوشش بعدي: N/A

                                                                                                                                                                                                                                                  

انبارداری:

درجاي خشک ودورازنورمستقيم آفتاب نگهداری شود.   

 دما:5-35°C  رطوبت:70-50%

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

رنگ رويه روی سطح آستر خورده وعاری از چربی پاشش مي شود.

راهنمای استفاده:

رنگ رويه پلي استربا تينر 10116 با ويسكوزيته 25-20 ثانيه دردماي 23  درجه رسيده با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر پاشش می شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيزكنيد.درهنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده شود.