آستر پلي استر3000 AU

اين پوشش با رزينهای پلي استر جهت بدنه خودروها با پوشش فسفاته (روی)آسترهاي الكتروفروز (آنوديک و كاتديک) ويا ساير آسترهای ضد خوردگی آبی وحلالی مناسب بوده و بعنوان آستر دوم رنگهای رويه بر پايه الكيد ملامين ،اكريليک ،متاليک دو پوششه مصرف می شود اين آسترها بعنوان مناسب ترين پوشش جهت انواع خودروها شناخته شده و با خواص فوق العاده مكانيكی،شيميايی،ضد خوردگی،چسبندگی ،سنباده پذيری در اكثريت صنايع خودروسازی مصرف می گردد.

مشخصات فنی:

فام:در فامهاي متنوع قابل ارائه است.                                  ضربه:N/A                                          

براقيت:˚75 ˚60                                                         خمش:OK: 10mmØ                                                                         

ويسكوزيته: : DIN-CUP4 70±10%                                      چسبندگي:GT0                                                                                    

دانسيته: l  1.00 ±10%                                                    سختي:Konig:Min 75 Sec                   

درصد جامد:10% ±65                                                      Persoze:Min 180 Sec               

دانه بندي: 20Micron                                                      كاپينگ:Min:3.0 mm                      

پوشش دهي: micron 20-30                                           مقاومت دربرابررطوبت:240 hr                        

سالت اسپري:500 hr                                                    مقاومت دربرابرآب:240 hr                    

تینر: AU-10036                                                                           

                                                                               chipping:500 gr≤3

دما وزمان پخت:5±145˚-(l   (20-30 Min

زمان خشك شدن سطحي:N/A

زمان خشك شدن عمقي:N/A 

زمان خشك شدن كامل:N/A

ضخامت فيلم خشك:micron 45-50

اعمال پوشش بعدي: N/A                                                                                                                                                                                                                           

انبارداری:

درجاي خشک ودورازنورمستقيم آفتاب نگهداری شود.   

 دما:5-35°C  رطوبت:70-50%

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

رنگ آسترروی سطوح الكتروفروزآندی يا كاتدی شده در غير اينصورت روی آهن فسفاته شده پاشش می شود.

راهنماي استفاده:

آستر با تينر 10036 به ويسكوزيته حدود 25-23 ثانيه در دمای 23 درجه رسيده با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر پاشش می شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيزكنيد.درهنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده شود.