رنگ اكريليک دوجزئی جهت سطوح پلاستيكی2181-AU

اين رنگ با پايه رزينهای اكريليک دوجزئی جهت سطوح پلاستيكي مانندPP,PU,ABS فرموله گرديده و ضمن چسبندگی بسيار خوب به اين سطوح مقاومت های ويژه اي در مقابل شرايط جوی،مكانيكی و شيميايی را داراست.اين رنگ دارای براقيت زياد و انعطاف پذيری مناسب نيز بوده و به صورت هواخشک يا كوره ای با دمای 80درجه سانتيگراد به مدت 20 الی 30 دقيقه قابل مصرف می باشد.

مشخصات فني:

فام:در فامهاي متنوع قابل ارائه است.                                         ضربه:N/A          

براقيت˚:80 ≤20˚                                                                         خمشOK:: 10mmØ

ويسكوزيته: DIN-CUP4 60±10%                                                       چسبندگي: GT0 

دانسيته: : l          1.0±10% gr/cm3                                                     سختي:Konig:Min 75 Sec 

درصد جامد: 10%±62.0 م                                                                    Persoze:Min 180 Sec

دانه بنديMiax:Micron 10                                                                       كاپينگ:Min:3.0 mm      

پوشش دهي:20-35:Chipping4 500 gr                                                                      Micron

سالت اسپري: Xeno Test : 500 hr                                                                                N/A

تينر: AU-10121                                                            

هاردنر:AU-20130000                                        

دماوزمان پخت:(80c˚- (20-30 Min

زمان خشک شدن سطحي:30 Min

زمان خشک شدن عمقي:2 hr

زمان خشك شدن كامل:24 hr                                                                                      

ضخامت فيلم خشک:35-45 Micron                                                                                                                                           

اعمال پوشش بعدی:N/A

انبارداري:

در جاي خشك ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

 دما:5-35°C   رطوبت:70-50%

بسته بندي: :

حلب 4 كيلوگرمي يا 20 كيلوگرمي   

آماده سازی سطح:

رنگ روي سطح هاي پلاستيكی مانند ABS,PU,PPآستر شده عاری از چربي وگردو غبار پاشش می شود.

راهنماي استفاده:

ابتدارنگ را با هاردنر 20130000به نسبت 4به1 مخلوط مي شود ودرصورت نياز به تينر با تينر10121رقيق شده حدود 20-25 ثانيه در دمای 23 درجه با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر پاشش می گردد.

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيز كنيددر هنگام استفاده از دستكش ،ماسک وعينک استفاده شودرنگ را به ميزان موردنياز با هاردنر مخلوط نماييد.رنگ مخلوط شده بيشتر از 6تا 8 ساعت قابل استفاده نمی باشد.