كيلراكريليک دوجزیی (هواخشک)AU-2089

اين لاک جهت پوشش دوم رنگ متاليک باكدAU-2006 فرموله شده وبصورت دوجزیی جهت تعمير رنگهاي متاليک (هواخشک با فورس درای )مورد استفاده قرار می گيرد. از خواص برترآن مقاومتهای شيميايی ، مكانيكی و مقاومت در برابر اشعه آفتاب می باشد.

مشخصات فنی:

فام:بيرنگ                                                                               ضربه:N/A       

براقيت:85≤˚20                                                                   خمش: 14mmØ                                                              

ويسكوزيته: DIN-CUP4 60-70 Sec                                       چسبندگي:GT0                                                                   

دانسيته: l          0.97- 0.99gr/cm3                                                  سختي: koing:min:60 sec     

درصد جامد:54%-52.0 م                                                                        persoze:min160 sec         

دانه بندي:N/A                                                          كاپينگ:Min: 3.0 mm 

پوشش دهي: Chipping:N/A                                                            N/A

سالت اسپري: N/A                                                                    

تينر:AU-10124                                                                         

هاردنر :AU-20140000                                                                 

دما وزمان پخت:N/A                                                                                                                       

زمان خشك شدن سطحي:10-15 Min

زمان خشك شدن عمقي:1-2 hr

زمان خشك شدن كامل:24 hr                                                            

ضخامت فيلم خشک:30-40 Micron                          اعمال پوشش بندی:N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

انبارداری: 

در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.  

دما:5-35°C   رطوبت:70-50%                                                     

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي4يا 20كيلوگرمي          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمي

آماده سازی سطح:

كيلربرروی كليه رنگهاي دوپوششه كه سطح آنها خشک شده پاشش می شود.

راهنمای استفاده:

ابتدارنگ راباهاردنر20140000 به نسبت 2 به 1 مخلوط می شودودرصورت نياز به تينر با تينر10124 به ويسكوزيته 25-23 در دماي 23 رسانده وبا پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر پاشش می شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيز كنيد.درهنگام اسپری از دستكش وماسک وعينک استفاده شود.رنگ را به ميزان مورد نيازباهاردنر مخلوط نمائيد.رنگ مخلوط شده بيشتر از 4تا 6 ساعت قابل استفاده نمی باشد.