رنگ اكريليك يك پوششه كوره اي2061-AU

اين رنگ با پايه رزينهای اكريليک بوده و جهت بدنه خودروها طراحي شده است.اين رنگ از جمله پوششهائی است كه در حال حاضر سازندگان اتومبيل در سطح جهانی از آن بعنوان رنگ اصلی رويه استفاده می نمايند از مشخصات خاص اين رنگ می توان از دوام فوق العاده آن در برابر تغييرات جوی و عوامل مكانيكی و مقاومت دربرابر پرتاب ذرات شن و همچنين براقيت بسيار بالا وچسبندگی بسيار خوب آن يادكرد.

مشخصات فنی:

فام:در فامها ي متنوع قابل ارائه است.                                                  ضربه:N/A         

براقيت:˚80 20˚                                                                    10mm:OKØ: خمش                                                        

ويسكوزيته: DIN-CUP4 60±5% Sec                                              چسبندگي:GT0

دانسيته: l          1.1±1.3gr/cm3                                                           سختي: Konig:Min:75 Sec          

درصد جامد: 10%±55.0 م                                                                                   Persoze:Min:180 Sec         

دانه بندي:  Max:10 Micron                                                               كاپينگ:Min: 3.0 mm

پوشش دهي: 20-35 Chipping: 500 gr≤3                                                            Micron

سالت اسپري:  500 Xeno Test:600 hr                                                                    hr                                                 

تينر:AU-10116                                                                          

دما وزمان پخت:)min30-20 -˚c 145±5                                                             زمان Flash Off:5-10 Min                                                

 ضخامت فيلم خشك:35-45 Micron

اعمال پوشش بعدي:N/A                                                                                                                                                                                  

انباردای:

در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما:5-35˚ C   

رطوبت:70-50%

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

رنگ رويه روی سطح آستر خورده عاری از چربی پاشش می شود.

راهنمای استفاده:

رنگ رويه اكريليک با تينر10116به ويسكوزيته حدود 25-20 ثانيه دردماي 23 درجه رسيده با پيستوله در فشار حدود 4 اتمسفر پاشش می شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيزكنيد.درهنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده نماييد.