كيلرمتاليک (لاک پوشش دوم)2009 AU

اين لاک جهت پوشش دوم رنگ متاليک با كدAU-2006 فرموله شده وبرای پوشش های انواع خودرو مورد مصرف قرار می گيرد،از مشخصات بارز اين لاک براقيت بالا و مقاومت زياد در برابرتغيييرات شديدجوی بخصوص تابش نور خورشيد، اشعه ماورابنفش ،حفظ براقيت ،سختی بالا ،مقاومت دربرابررطوبت وداشتن سطحی لغزنده می باشد.

مشخصات فنی:

فام:بيرنگ                                                                               ضربه:N/A                

براقيت85:20˚                                                                   خمش: 14mmØ                                                               

ويسكوزيته: DIN-CUP4 60±10 Sec                                     چسبندگي:GT0                                                                      

دانسيته: 1.0 gr/cm3                                                        سختي:Konig:Min:75 Sec     

درصد جامد: 5%±51.0 م                                                                     Persoze:Min:180 Sec

دانه بندي:N/A                                                                         كاپينگ:Min:3.0 mm      

پوشش دهي:Chipping: 500 gr3                                                                     N/A

سالت اسپري:500 Xeno Test:700 hr                                                                 hr

تينر:AU-10922                                                                    مقاومت دربرابررطوبت:240 hr     

دما وزمان پخت:min30-20 -˚c 145±5                                           مقاومت دربرابرآب:240 hr

زمان Flash OFF:5-10 Min                                              ضخامت فيلم خشك:35-40 Micron       

اعمال پوشش بعدي: N/A                                                                                            

                                                                                               

 انبارداری:

در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.  

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                     

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

كيلرروی كليه رنگهاي دوپوششه كه سطح آنها خشک گرديده پاشش می شود.

راهنمای استفاده:

كيلر با تينر 10922 به ويسكوزيته 25-20 دردماي 23  درجه رسيده با پيستوله در فشار 4 اتمسفر پاشش می شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيزكنيد.درهنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده نماييد.