رنگ رويه الكيدی متاليک تک پوششه 1006-AU

اين رنگ با پايه رزينهاي الكيدی فرموله گشته است جهت پوششهای رويه طراحي شده از خواص مهم آن مقاومتهاي فيزيكی و شيميايی بسيارعالي ودوام و پايداری براقيت در برابراشعه ماورابنفش می باشد.

 

مشخصات فنی:

فام: (در فامهاي متنوع قابل ارائه است.)                                           ضربه:2Ib/20 in      

براقيت : 60˚(86%-88%)                                                          خمش: 14mm:OKØ                                                                

ويسكوزيته: DIN-CUP4 60-65 Sec                                           چسبندگي:GTO                                                                   

دانسيته: l          1.0 - 1.3 gr/cm3                                                       سختي:Konig:Min:108-110 Sec      

درصد جامد:  10%±40.0 م                                                                 Persoze:Min:225-230  Sec

دانه بندي:10 :Micron Max                                                           كاپينگ:4.9-5.5 mm      

پوشش دهي:25 -30 Chipping:500 gr≤3                                                         Micron

سالت اسپري: 500Xeno Test                                                                       500 hr     

تينر:AU-10116                                                                              مقاومت دربرابرآب:240 hr

تينرشستشو:تينر MEK                                                              مقاومت دربرابررطوبت: 96 hr     

دما وزمان پخت: 20Min-145° C                                                                                                                                                                                                                                                             زمان Flash Off:5-10 Min                                                                                                     

 ضخامت فيلم خشك:40 -45 Micron  

اعمال پوشش بعدي: N/A                                                                               

انبارداری: 

در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.  

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                                          

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

برروي آستركوره ای عاری از چربی ،گردوغبار ويا سطوح الكتروفوز اعمال گردد.

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينر10116به ميزان 30-25 درصد رقيق شده و سپس با پيستوله تحت فشار4  اتمسفر اسپري مي شود.

 

ايمنی:

از تماس مستقيم باپوست دست و چشم پرهيزكنيد.در هنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده نماييد.