رنگ رويه الكتروستاتیک 1061- AU
اين رنگ با پايه رزين های الكيدی وپلی استر فرموله شده پاشش رنگ بصورت سيستم الكتروستاتيک مورد مصرف قرار می گيرد از مشخصات خاص اين پوشش چسبندگی بسيار خوب آن بر روي كليه سطوح و مقاومتهای شيميايی و مكانيكی می باشد.درضمن اين رنگ براقيت بسياربالاو مقاومت مناسب در برابر خراش وشرايط جوی می باشد.

مشخصات فنی:

فام(در فامهاي متنوع قابل ارائه است.)                                       ضربه :2Ib/30 in

براقيت :90 –20˚:80                                                               خمش : 10mmØ

ويسكوزيته : DIN-CUP4 60±10 Sec                                          چسبندگي :GT0

دانسيته : l          1.1±0.1gr/cm3                                                  سختي :  Konig:Min 80 Sec                                                                                                                                                                                                                      در صد جامد : 58±5%    Persoze:Min 190 Sec 

دانه بندي :Max:10 Micron                                                       كاپينگ :Min: 4 mm

پوشش دهی:35-25 Chipping:500 gr 3                                                        Micron   

سالت اسپري :500 Xeno Test:500 hr                                                                hr

تينر :AU-10116                                                                   مقاومت دربرابرآب : 120 hr

دما وزمان پخت : 145±5˚l   20-30 min/C                                      مقاومت دربرابررطوبت : 240 Flash Off5-10 min    hrزمان

مقاومت الكتريكي :  20-700 MΩ.cm

  ضخامت فيلم خشك :       30-40 Micron

اعمال پوشش بعدي :N/A

انبارداری:

درجاي خشک وخنک به دور از تابش مستقيم نورخورشيد در بسته بندی اصلي بدون باز شدن در دماي 35-5 درجه سانتيگراد ورطوبت 70-50 درصد تا 6 ماه پس از توليد قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

مقاديركم :حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد :بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتداسطح آستر رادر صورت داشتن آشغال ريزسمباده نرم بزنيد.سپس با تينر شستشو سطح را عاری از چربی وگردوغبار نماييد.

 

راهنماي استفاده:

براي رقيق كردن رنگ از تينر AU-10116 گوهرفام استفاده نماييد .تينر را به تدريج به رنگ افزوده و مخلوط حاصل را آنقدر بهم زده تا يک تركيب يكنواخت حاصل گردد.سپس با پيستوله تحت فشار 5-4 اتمسفر آستر را پاشش نماييد.ويسكوزيته رنگ آماده شده حدود 24-20 ثانيه در دمای 23 درجه سانتيگراد باشد.

ايمنی:

براي رقيق كردن رنگ از تينر AU-10116 گوهرفام استفاده نماييد .تينر را به تدريج به رنگ افزوده و مخلوط حاصل را آنقدر بهم زده تا يک تركيب يكنواخت حاصل گردد.سپس با پيستوله تحت فشار 5-4 اتمسفر آستر را پاشش نماييد.ويسكوزيته رنگ آماده شده حدود 24-20 ثانيه در دمای 23 درجه سانتيگراد باشد.