ماده مكمل فسفاته-ادتيو سود GARDO H0027

اين ماده گرانولی براساس فلزات سبك قليايی و اسيدهای هيدروكسی معدنی فرموله شده است وجهت ساخت حمام فسفاته بكار می رود.اين ماده نقش كنترل كننده PH محلول حمام فسفاته را بعهده دارد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:پودری

رنگ:سفيد

بو:بی بو

دانسيته( l 0.080 ±0.02 gr/cm3(Bulk

l 13.0±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 (l 9.5>GA(4 g/l) (ml10

 

 

                                                                                   

انبارداری: 

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود. دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد

بسته بندی:

كيسه پلی اتيلن 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته 8/0  كيلوگرم مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده ازماسک ودستكش ايمنی توصيه می گردد.اين ماده خورنده است وايجاد سوختگی شديد می نمايد.