شانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت پودری اتوموبیل رزین
شانزدهمین نمایشگاه
شانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت
رنگ
پودری
رنگ
اتوموبیل
مواد
رزین

حضور شرکت گوهرفام  درشانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت

تاریخ :شانزدهم الی نوزدهم در محل دائمی نمایشگاه های بین الملل ایران سالن میلاد 31A  غرفه شماره 30

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر